Montera uttag och dra ledning:

 

Den mest flexibla lösningen vid nyinstallation är att göra ett

s.k. stjärnnät, dvs från varje uttag går en separat ledning till

vind eller punkt där det är lämpligt att placera antennen.

Bra är också om eluttag finns på denna plats.

 

Ovanstående lösning kan från börja eller i efterhand utföras

att både marksänd mottagning och satellitmottagning är

möjligt parallellt. 

Då monteras ett uttag med 3 anslutningar på varje plats.

Det finns även uttag med 4 anslutningar; varav 2 är reser-

verade för 2 parallela nedledningar av satellitsignalen.

Denna lösning användes ofta på inspelningsbara satellit-

mottagare som inte har stöd för 1-kabeltekniken (Sat/Cr).

 

På vinden finns olika lösningar att koppla samman

satellit- och marksignal, delvis beroende på hur många

uttag som har monterats.

 

Om ledningsdragningen utföres med 2 eller flera uttag

per ledningsstam (kaskadkoppling) så är det viktigt att

man väljer rätt uttagsdämpning på resp. vägguttag, detta

för att signalen skall fördelas rättvist mellan uttagen

och ej sänkas ju längre från antennen man kommer.

Detta gäller i huvudsak vid marksänd mottagning.

 

Det går att bygga ledning för satellitsignal med mer än

ett uttag per nedledning, då krävs att mottagaren

har stöd för ovan nämnda Sat/Cr, samt LNB av samma typ.

 

Kom in så kan lämplig utrustning presenteras.